Resurs Dźwigów

W trakcie eksploatacji dźwigi osobowe – jako urządzenia transportu bliskiego – podlegają badaniom okresowym, eksploatacyjnym oraz doraźnym powypadkowym lub poawaryjnym.

Zasady przeprowadzania badań opisują szczegółowo przepisy prawa. “Resurs” wykonujemy w oparciu o rozporządzenie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które zostało opublikowane w dzienniku urzędowym 21 listopada 2018 r. oraz Dyrektywę Maszynowa 2006/42/WE i Dyrektywę Dźwigowa 2014/33/UE, a także aktualne wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego.

W przypadkach przekroczenia resursu zgodnie z wytycznym UDT wykonujemy przegląd specjalny urządzenia.

Zakres pracy: Resurs dźwigu oraz wykonanie przeglądu specjalnego (zaświadczenie o przekroczonym resursie w cenie przeglądu).

Które urządzenia powinny być przedstawione do badania resurs?
– całkowicie zmontowane
– sprawne technicznie
– przygotowane do eksploatacji
– w przypadku (rozporządzenie paragraf 7.5), gdy nie jest znany resurs TB, należy go określić na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej, oraz w przypadku jego przekroczenia do przeprowadzenia oceny stanu technicznego UTB lub zlecenia jej przeprowadzenia.

Zapraszamy!

Rozporządzenie link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2176